Rutiner kring teknikstöd

flicka-sitter-vid-bank-i-klassrum,-laser-på-en-ipad För att finna rätt teknikstöd och få det att fungera i längden är det flera faktorer man ska ha med i planeringen. När behovet av stöd har definierats är nästa steg att välja ut vad som skulle kunna fungera för just den eleven. Därefter ska stödet provas ut under en längre tid och kanske anpassas. Vidare är det viktigt att veta vart både elev och skolpersonal vänder sig om något krånglar och hur stödet kan följa en elev som byter skola. Över tid kan alltså flera olika personer med olika ansvarsområden komma att bli involverade. Därför är det viktigt att ha klara genomtänkta rutiner kring hela processen.


larare-sitter-med-elev-vid-ett-bord-och-pratar

Behov och stöd

För att välja lämpligt teknikstöd är det viktigt att lyssna på elevens egen upplevelse och kartlägga behov av stödinsatser. Ett instrument som kan användas i kartläggningen är Bedömning av Anpassningar i Skolmiljö – BAS. Eleven får där i en strukturerad intervju beskriva upplevelsen av sin skolsituation. Det kan till exempel vara frågor om hur man upplever sin förmåga att läsa, skriva och räkna, komma ihåg, komma i tid, lämna in arbeten, relationer till klasskamrater och lärare, social samvaro etc. Tillsammans identifierar man behov av stöd vilket kan användas för att upprätta ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram kan innehålla många typer av åtgärder. Teknikstöd kan vara en av flera åtgärder i åtgärdsprogrammet, eller den enda.

Tips:

BAS kan beställas från Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter – FSA.  Läs mer om BAS hos Sveriges arbetsterapeuter, Sveriges arbetsterapeuter – BAS


flicka-sitter-i-soffa-med-en-ipad-i-handen.-Larare-star-bakom.

Vart vänder man sig?

Om ett åtgärdsprogram för en elev föreslår att eleven ska få prova någon form av teknikstöd bör skolan redan på förhand ha arbetat upp kanaler till företag och organisationer man kan kontakta. Om det rör sig om ett personligt hjälpmedel är det landstingens hälso- och sjukvård som ska bekosta det. Om det är ett pedagogiskt hjälpmedel eller utrustning är det skolhuvudmannens ansvar. Men gränsdragningen kan se lite olika ut inom olika landsting och kommuner. Läs mer under Ansvar för teknikstöd

För att få tillgång till teknikstöd att prova och beställa föreslår vi att skolan undersöker följande kanaler: Skoldatateken är kommunala satsningar kring IT och specialpedagogik. De olika Skoldatateken har en gemensam webbplats: www.skoldatatek.se

AV-media är kommunala resurscenter kring ljud och bild vilka lånar ut film etc. Inriktningen kan se lite olika ut i olika kommuner men i flera fall arbetar de med olika tekniska stöd som elever kan prova. Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM. Här finns information om specialpedagogiska frågor: www.spsm.se

Om eleven redan har en insats genom hälso- och sjukvården bör det undersökas om hjälpmedel kan förskrivas den vägen. Hjälpmedelscentralernas hjälpmedelskonsulenter inom kognition kan svara på frågor kring hjälpmedel. Det är Landstingen som driver hjälpmedelscentralerna. Center för kommunikativt och kognitivt stödarbetar med information, utbildning och konsultation inom området kommunikation och kognition. Läs mer på www.habilitering.nu

Det finns också företag som arbetar med att göra val och anpassningar av teknikstöd utifrån enskilda elevers behov. Undersök om det finns något sådant i kommunen där du arbetar.


pojke-sitter-med-ipad-framfor-sig

Elever med teknikstöd

När en elev fått ett personligt teknikstöd måste hon få kunskap om hur stödet fungerar och hur det kan användas i skolan eller på fritiden. Det kan ta ett tag att få allt att fungera. Det är klokt att börja i liten skala och utöka användandet efter hand. Ibland kan det vara värt att prova flera varianter på samma (teknik-)stöd innan man bestämmer sig. Ofta behöver stödet också anpassas till den enskilda elevens behov och situationen. Det kan till exempel vara att skärmsläckaren ställs in på längre tid för att eleven behöver mer tid för att processa information. Eller lägga in autostart så att vissa program startar direkt när datorn startar. Det kan också handla om att ta bort appar som inte används i en smartphone och lägga till nya. Men om det blir problem? Vem på skolan är elevens kontaktperson när det inte fungerar? Finns det någon utanför skolan som kan ge stöd? Det kan visa sig, först efter ett tag, att teknikstödet inte passar eleven och det kan också uppstå tekniska problem. Det är viktigt att skolan har en föreberedelse för att det inte alltid går som man tänkt och att eleven vet vem hon ska vända sig till.

Tänk på:

När eleven byter skola, lärare eller assistent eller ska ut på praktik eller börja arbeta måste kunskapen om det personliga teknikstödet och hur det används föras vidare. Teknikstödet följer eleven och det är viktigt att det fungerar i många olika situationer. Skolan har ansvaret att se till att skolpersonalen får avsatt tid att ta emot information om den enskilda elevens styrkor, behov och utprovade stöd. Skolan har ansvaret för att skolpersonalen får utbildning i hur teknikstödet kan integreras i undervisningen.


händer som håller i en iphone med hörlurar

När och hur – konflikter

Det skulle kunna uppstå konflikter mellan olika intressen i klassrummet när teknikstöd är inblandat. Skolan bör lyfta frågan och arbeta fram en tydlig policy. Mobiltelefonen kan vara ett viktigt teknisk stöd för en elev. Om andra elever då hävdar att de också vill ha sina mobiltelefoner på, hur hanteras det? Får man ha hörlurar och keps för att kunna skärma av och lättare koncentrera sig? Miniräknare – får man ha det i provsituationen? Teknikstödet är en kompensation för en svårighet, på samma sätt som en rullstol är en kompensation och förutsättning för att klara sig självständigt. Och den vill vi inte ta ifrån någon!


hander-haller-i-en-ipad-som-filmar-lektion

Nya arbetssätt

Teknikstöd kan inspirera till nya arbetssätt. Vissa elever spelar in lärarens genomgångar med mobiltelefonens kamera för att kunna repetera vad läraren sagt. Erfarenheter visar att lärare då ofta själva börjar titta på sätt att dokumentera sina genomgångar inför klassen. På så sätt får de bättre kontroll över vad som spelas in. Det krävs ingen avancerad utrustning och kanske 15 minuters förberedelser. Den filmade genomgången kan läggas i en PowerPoint-fil som eleverna får ta del av vilket sparar många timmar för läraren som slipper att förklara om och om igen. Är någon elev sjuk kan filen skickas. En vidareutveckling av detta arbetssätt är Det omvända klassrummet där hemarbetet kommer före klassrumsarbetet. Det kan fungera för de elever som är motiverade och har förmåga att själva komma igång. Läs mer om Det omvända klassrummet på denna Youtubelänk.

Att reflektera över:

  • Hur hanterar vi teknikstöd i provsituationer på vår skola?
  • Vad mäter vi om eleven inte får ha sitt stöd i provsituationen?
  • Vad ska vi ha för policy för hur och när stöd får användas på vår skola?