Varför börjar inte Britney?


Se filmen om Britney! Den är 1 min 34 sek lång.

Läs sedan mer om tänkbara kognitiva svårigheter och möjliga teknikstöd för Britney via länkarna ovan.


Vilka kognitiva funktioner kan Britney ha svårt med?

Kognitiv flexibilitet – en nedsatt förmåga här gör det svårt att fokusera, inhibera (välja bort) och alternera (växla fokus). I ett livligt rum med mycket ljud är det för Britneys del extra svårt att fokusera och trycka bort andra ljud som pockar på uppmärksamheten.

Perception – det kan vara så att Britney har en överdriven känslighet för ljud vilket kan leda till att uppmärksamheten fokuserar på ljudintrycken istället för att fokusera på uppgiften.

Uppmärksamhet – för Britney gör detta att hon kanske inte ens har lagt märke till eller uppfattat uppgiften. När hon väl uppmärksammat vad som förväntas av henne krävs mycket energi för att samla sig och sätta igång.

Motivation – det är en önskan om att genomföra något, att skapa inre bilder och mål för det man vill ska hända. Det görs normalt helt omedvetet.

Abstrakt tänkande – det kan vara så att uppgiften är för komplex. Var ska hon börja för att nå målet?

Koncentration – att orka hålla uppmärksamheten en längre stund.


Hur kan man stödja Britney?

Strategier

Var i klassrummet är den bästa platsen för Britney. Kan det vara lättare att koncentrera sig om hon sitter längst fram? Eller längst bak? Eller närmast dörren så att hon kan gå ut en stund för att vila sig? Kanske är Britney en av dem som behöver en keps för att skärma av? Det är troligen Britney som vet bäst vad som fungerar men hon kan behöva hjälp att komma fram till det.

Britney kan behöva få uppgiften presenterad för sig tidigare, i en lugnare miljö. Om uppgiften presenterats inför klassen av läraren kan hon behöva få den repeterad genom att hon kan filma eller se lärarens film av genomgången.
Läs mer om andra arbetssätt

En vidareutveckling av detta arbetssätt är Det omvända klassrummet där hemarbetet kommer före klassrumsarbetet. Det kan fungera för de elever som är motiverade och har förmåga att själva komma igång.
Läs mer om Det omvända klassrummet på denna youtubelänk.

Britney kan behöva flera kortare pauser för att klara att hålla sin koncentration och arbeta med uppgiften.

Teknikstöd

Ljudutjämningssystem – för att uppfatta läraren bättre kan detta vara ett bra stöd.
Läs mer om ljudmiljö

Hörselkåpor – kan avsevärt hjälpa till att fokusera genom att skärma bort störande ljud. Erfarenheter visar att elever på gymnasiet lättare använder dom om man har flera i ett klassrum som man fritt kan använda vid behov.

Lyssna på brus – för vissa elever kan ett svagt brus i hörlurar delvis maskera andra ljud så att det blir lättare att koncentrera sig. Det finns ett flertal appar för detta.

Interaktiv tavla – det kan underlätta om läraren sparar det som skrivits på tavlan i en lärplattform så att elever kan repetera det senare. Det förutsätter att man har en bra och konsekvent struktur som alla på skolan använder så att eleven lätt hittar bland dokumenten. Annars ger speciellt elever med kognitiva svårigheter upp innan de når fram till materialet.

Generella förbättringar

Akustik – en bra akustik i klassrummet är viktig och uppnås bland annat genom absorbenter i tak och textiler.
Läs mer om ljudmiljö

Läs mer om appar som stöd i skolan på andra webbplatser!

www.spsm.se

Appstöd

Föreningen för kognitivt stöd

www.klipskaklipp.se – små korta filmer som visar hur olika teknikstöd fungerar.

Några exempel på teknikstöd