Selma glömmer sina saker


Se filmen om Selma! Den är 1 min 35 sek lång.

Läs sedan mer om tänkbara kognitiva svårigheter och möjliga teknikstöd för Selma via länkarna ovan.


Vilka kognitiva funktioner kan Selma ha svårt med?

Organisation och planering – en svårighet här kan ställa till det när det gäller tid och aktiviteter men även när det gäller fysiska objekt som skolböcker. Ofta uppfattas det som att eleven inte minns men så behöver inte vara fallet. För Selmas del leder det till att det blir kaos bland sakerna i skåpet. Kaos på utsidan hör ofta ihop med kaos på insidan.

Kognitiv flexibilitet – en svårighet här kan yttra sig i att Selma först tänkt ta med matteboken men sedan händer något så att hon tappar fokus. Hon hugger sedan med sig första bästa bok ur skåpet.

Uppmärksamhetsfunktioner – det kan göra att hon tar med fel saker eller glömmer dem helt.

Minne – att som Selma alltid glömma sina saker skapar lätt en kaotisk tillvaro.
Läs mer om minnet

Insikt – Selma är medveten om att det ofta blir fel men förstår inte vad det beror på. Insikten om vad problemen beror på är av stor vikt för att kunna förstå och få en fungerande skolgång.

Det är inte ovanligt att eleven utvecklar strategier för att dölja sin problematik. Om man vet att man har lätt att glömma saker kan man välja att släpa med sig alla böcker för att inte riskera att sakna något. Det är förstås en ganska problematisk strategi eftersom eleven får bära med sig alla böcker hela dagen.


Hur kan man stödja Selma?

Flera av de stöd som kan underlätta handlar om planering innan skolan. Några av tipsen kan tyckas övertydliga för elever på gymnasiet men erfarenheter visar att de fungerar väl för elever med den här typen av svårigheter. Om Selma får möjlighet att sätta ord på det hon upplever kan det vara en väg till bättre förståelse och därmed möjligheter till fungerande strategier och stöd. Och bejaka det som faktiskt fungerar!

Teknikstöd

Kalender – där det tydligt framgår vad som ska göras, när det ska göras och var man ska vara och vilka böcker man ska ha med sig. Det kan vara en kalender i elevens mobiltelefon som synkroniseras med dator samt skolans schema. eller uppdateras manuellt av elev, mentor, förälder eller stödperson beroende på elevens förutsättningar och situation. Det kan behövas en viss övertydlighet i planeringen.
Bättre väska – har eleven kontakt med hälso- och sjukvården kan en arbetsterapeut ofta ge stöd i att hitta en bättre väska för att få överblick. Många använder packlistor med bilder för att få med rätt saker till skolan.

Whiteboardtavla i hemmet – ett tydligt sätt att få struktur och påminna sig om dagens aktiviteter.

Organisera skolskåpet med färgkoder – på insidan av dörren kan man ha schemat där lektioner är markerade med olika färger, rött för matte, grönt för engelska osv. Motsvarande färgkoder märker man upp böckerna med. Det ger överblick över vad man har där och vad man ska ta med sig till nästa lektion.

Två uppsättningar – i vissa fall kan det vara nödvändigt att ha två uppsättningar böcker, en hemma och en i skolan.

Specialpennor – det finns speciella ”pennor” med möjlighet att spela in instruktioner och annan information. De kombineras med läsbara ettiketter vilka placeras på föremål eller platser. När man riktar ”pennan” mot etiketten hör man den inspelade instruktionen. Detta kan kompensera både nedsatt minne och svårighet att organisera.
Se en film om pennan på www.youtube.com

Många elever har fungerande strategier för specifika situationer. Ibland kan man utnyttja en bra strategi och överföra den på ett annat område. Men elever med kognitiva svårigheter kan ibland ha bristande förmåga att generalisera. Det ligger i svårighetens natur. De kan därför behöva stöd att se hur fungerande strategier kan överföras på andra områden.

Läs mer om appar som stöd i skolan på andra webbplatser!

www.spsm.se

Appstöd

Föreningen för kognitivt stöd

www.klipskaklipp.se – små korta filmer som visar hur olika teknikstöd fungerar.

Några exempel på teknikstöd