Abbe stör i klassen


Se filmen om Abbe! Den är 1 min 50 sek lång.

Läs sedan mer om tänkbara kognitiva svårigheter och möjliga teknikstöd för Abbe via länkarna ovan.


Vilka kognitiva funktioner kan Abbe ha svårt med?

Abbes situation är uppenbarligen väldigt komplex. Han kan under hela sin skoltid ha haft svårigheter med:

Uppmärksamhet – problem med att rikta uppmärksamhet åt det väsentliga i lektionen. När han ser något intressant dras uppmärksamheten dit direkt.

Impulskontroll – Abbe måste tillfredställa alla impulser omedelbart, att tala rakt ut, att lämna klassrummet när han känner för det. Det skapar konflikter med människor i omgivningen.

Insikt – Abbe är medveten om sina problem men har svårt att förstå hur han ska förhålla sig till dem. En ständig känsla av misslyckanden har gjort att han satt upp ett skydd mot omvärlden, en attityd för att stärka en identitet.

Läsa och skriva – det kan dessutom vara så att Abbe har läs- och skrivsvårigheter och därför undviker situationer där detta förväntas av honom och istället ägnar sig åt annat.


Hur kan man stödja Abbe?

Strategier

  • Alla behöver känna att man är bra på något i skolan. Fokusera på att det som fungerar bejakas så att Abbe kan bygga upp en positiv erfarenhetsbank.
  • Arbeta om möjligt i mindre grupp – även om inkluderingstanken är grunden kan ett mindre sammanhang vara nödvändigt ibland.
  • Arbeta i kortare pass och ta flera pauser.
  • Arbeta i ny grupp – en ny miljö med nya människor där roller inte är så definierad.
  • Tränas i gruppdynamik, förstå hur han påverkar andra, framtidsplanering. Fokusera på ett mål.

Om Abbe väl fått förutsättningar att långsamt börja bygga upp ett förtroende för omgivningen och en tro på sig själv kan han behöva andra typer av stöd.

Teknikstöd

Om man misstänker lässvårigheter ska det utredas för att erbjuda rätt hjälpmedel:

Lärobok i Daisyformat – det gör det lättare att ta till sig innehållet via datorns uppläsning om man har svårt med långa texter. Myndigheten för tillgängliga medier – MTM, har skönlitteratur att låna för Daisy.
Läs mer om talböcker på www.mtm.se

Scannermus – ser ut som en vanlig men större datormus. Genom att dra den över en text i en bok får man in texten i datorn, antingen som en bild eller som text som sedan kan läsas upp av talsyntesfunktion.

Stavningskontroll – för att underlätta själva skrivprocessen.
Läs mer om stavningskontroll på www.spsm.se

Tal till text-program – finns både som app och datorprogram. Man läser in en text och får ut den i skrift. Den kräver en viss intrimning för att fungera bra men kan då vara mycket användbar.

Diktafon – ger en möjlighet att tala in sina svar i en provsituation.

Tidsstöd – det visar hur mycket tid det är kvar av en aktivitet. Ett sådant, synlig för alla i klassrummet, kan ge en direkt bild av lektionens längd och gör att inte någon behöver känna sig utpekad.

Ljudutjämningssystem – för att uppfatta läraren bättre kan detta vara ett bra stöd.
Läs mer om ljudmiljö

Hörselkåpor – kan avsevärt hjälpa till att fokusera genom att skärma bort störande ljud. Erfarenheter visar att elever på gymnasiet lättare använder dom om man har flera i ett klassrum som man fritt kan använda vid behov.

Bolldyna – är utvecklad utifrån teorier om sinnesintegrering. Genom att kompenserar för skiftningar i kroppens tyngdpunkt kan många få ro i kroppen och öka sin koncentration. Erfarenheter visar att det ofta väcks en nyfikenhet att använda dynan om man har några i klassrummet att fritt använda.

Kalender – där det tydligt framgår vad som ska göras, när det ska göras och var man ska vara. Det kan vara en kalender i elevens mobiltelefon som synkroniseras med skolans schema, eller uppdateras manuellt av elev, mentor, förälder eller stödperson beroende på elevens förutsättningar och situation.

Träning i att använda teknikstöd och i att ta ansvar för sitt klassrumsbeteende, måste ske intensivt och i liten grupp.

Läs mer om appar som stöd i skolan på andra webbplatser!

www.spsm.se

Appstöd

Föreningen för kognitivt stöd

www.klipskaklipp.se – små korta filmer som visar hur olika teknikstöd fungerar.

Några exempel på teknikstöd