Varför kan Leo inte vänta?


Se filmen om Leo! Den är 1 min 53 sek lång.

Läs sedan mer om tänkbara kognitiva svårigheter och möjliga teknikstöd för Leo via länkarna ovan.


Vilka kognitiva funktioner kan Leo ha svårt med?

Tidsuppfattning, den inre klockan – Leo uppfattar inte hur lång tid han har väntat.

Impulskontroll – Leo uttrycker sin frustration över att behöva vänta. Han har svårt att hejda sig.

Abstrakt tänkande – svårigheter att förstå teoretiska begrepp får konsekvenser, speciellt i ett ämne som matte. Att kunna se mönster och göra abstraktioner kan vara avgörande för att lyckas med en uppgift.

Generaliseringsförmåga – i Leos fall gör detta att han ofta försöker lösa ett problem på ett speciellt sätt, han söker inte nya alternativa vägar till lösningen då det behövs.

Processa information – att Leo blir irriterad när läraren suddar ut på tavlan kan betyda att han faktiskt inte har hunnit ta till sig det som står där än. Det kan också vara så att då läraren suddar ut informationen dras Leos uppmärksamhet tillbaka till tavlan och att han först då försöker ta till sig det som står.

Koncentration – För Leo handlar koncentration om att hålla uppmärksamheten under så lång tid att han ger sig själv en chans att verkligen sätta sig in i ett tal.

Insikt – att uppleva svårigheter men inte vara medveten om vad de beror på kan göra att man inte har verktygen för hur man ska hantera en viss situation.


Hur kan man stödja Leo?

Strategier

  • Leo kan behöva stöd att bestämma hur mycket tid han ska ägna åt ett tal innan han går vidare till nästa. Han kan använda stoppur eller timer i telefonen. Om man har svårt med koncentration och impulskontroll kan det dels vara en sporre att tvinga sig att ägna en viss, inte för lång, tid åt en uppgift, men också en ”belöning” att lämna den efter att tiden gått ut.
  • Leo kan samla på sig frågor, kanske spela in frågan på mobilen eller anteckna för att kunna släppa den tillfälligt och gå vidare med nästa tal.
  • En lista på tavlan vem som står i tur för hjälp. Detta är också ett sätt att bli sedd som elev.
  • En strategi kan vara att ha en ordningsföljd för hur man ska agera men hjälp av ovanstående punkter.
  • Finns läromedel som talböcker? Det kan vara mycket värdefullt, även om man inte har dyslexi.
  • Leo behöver också extra tid för att ta igen och få förklaringar utan tidpress.

Läs mer om talböcker på www.inlasningstjanst.se

Teknikstöd

Repetera lärarens genomgångar – finns det kompletterande interaktiva läromedel eller kan genomgångar filmas och läggas ut på nätet? Det är ett bra stöd både för de som har svårt att hålla uppmärksamheten en hel lektion, de som har svårt att minnas och förstå och de som kommer för sent. Flera kolleger i samma ämne kan samarbeta kring detta.
Läs mer om andra arbetssätt

Det omvända klassrummet – en vidareutveckling av detta arbetssätt är Det omvända klassrummet där hemarbetet kommer före klassrumsarbetet. Det kan fungera för de elever som är motiverade och har förmåga att själva komma igång.
Läs mer om Det omvända klassrummet på denna Youtubelänk

Fota – fota av tavlan med mobiltelefon eller surfplatta för att repetera i efterhand. Mindre uppmärksamhet går till att skriva av och eleven kan istället koncentrera sig på att lyssna. Möjlighet att spara ett foto och en ljudinspelning tillsammans finns i flera olika program och appar.

Tidsstöd – för att visualisera hur mycket tid som finns kvar av en viss aktivitet finns både appar för iPhone och Android, program till datorn och som fysiska klockor.

Tydlig klocka i klassrum – det kan hjälpa många att disponera tiden.

Stressboll eller tangle – genom att leda den motoriska aktiviteten till något annat kan förmågan att koncentrera sig öka. Erfarenheter visas att det här fungerar också på gymnasiet.

Bolldyna – är utvecklad utifrån teorier om sinnesintegrering. Genom att kompenserar för skiftningar i kroppens tyngdpunkt kan många få ro i kroppen och öka sin koncentration. Erfarenheter visar att det ofta väcks en nyfikenhet att använda dynan om man har några i klassrummet att fritt använda.

Kom ihåg: Att bli bekant med ett nytt teknikstöd eller lära sig en ny strategi måste få ta tid!

Läs mer om appar som stöd i skolan på andra webbplatser!

www.spsm.se

Appstöd

Föreningen för kognitivt stöd

www.klipskaklipp.se – små korta filmer som visar hur olika teknikstöd fungerar.

Några exempel på teknikstöd