Generella förbättringar

två killar står framför två datorer i en korridor

Det finns många faktorer som påverkar hur en bra och inkluderande miljö i skolan skapas. För att ge bättre förutsättningar för elever med kognitiva svårigheter kan man arbeta med både generella förbättringar i skolmiljön och individuella metoder och teknikstöd. Ett helhetsgrepp behövs för att undvika tillfälliga särlösningar. Därför är varje enskild skolas organisation och struktur avgörande.

Skolmiljön ska vara tydlig och konkret. En kognitivt tillgänglig miljö innebär att man kan orientera sig och att inredning och utrustning är lättbegriplig. Detta underlättar för alla elever men är ofta en förutsättning för elever med kognitiva svårigheter.


datorskärm med veckoschema

Informationsflöden

Tydlig, konsekvent, kortfattad information underlättar. Tänk på att samordna mellan lärare, kök, vaktmästare och ledning. Olika budskap förvirrar, speciellt för elever med kognitiva svårigheter. Undvik också att skicka ut överflödig information från olika källor. Ett verktyg att samla information på ett ställe kan vara en digital plattform. Om skolan använder någon form av digital kalender som synkroniseras kan dessutom förändringar av schemat synas direkt i elevernas datorer eller mobiler.


skylt över en dörr med texten Elprogrammet Elteknik

Orientering i lokalerna

För elever som har svårt att hitta kan generella förbättringar av skolans lokaler vara nödvändiga. Det är något som skolledningen ska ansvara för men den kan behöva uppmärksammas på brister och få förslag på förändringar. Det här är något som kommer alla till del.

  • En genomtänkt struktur för namn på salar.
  • Tydlig skyltning med bra typsnitt och färger, symboler för olika typer av lokaler.
  • Linjer i golvet som man ser på många sjukhus.

elever sitter på golvet i en korridor, i forgrunden en stor klocka

Andra förbättringar?

Det är viktigt att det finns lugna rum – för avslappning på raster eller då en elev behöver fokusera på en uppgift. För en del elever med kognitiva svårigheter är skolans miljö oerhört påfrestande. Att kunna dra sig tillbaka en stund kan göra en stor skillnad och är ibland det som avgör om eleven orkar vara i skolan en hel skoldag.

Tydliga klockor i skolans gemensamma lokaler är även det viktigt. För att visualisera och förtydliga tidens gång kan tidsstöd såsom Timstock eller Time Timer visa hur mycket tid det är kvar.


vita skärmar som hänger horisontellt hänger ner från taket

Ljudmiljö

Det är viktigt att se över ljudmiljön för att få en god studiemiljö för alla. Många elever med kognitiva svårigheter är speciellt ljudkänsliga och har svårt att koncentrera sig i bullriga miljöer. Ljudmiljön är samspelet mellan alla individer och aktiviteter i rummet och rummets akustik. Akustiken är skolledningen ansvarig för. Det ska finnas lagom mycket ljudabsorbenter som skapar ett behagligt ljud, fläktar bör inte låta för mycket och möbler ska inte vara för slamriga. Man kan relativt enkelt sätta upp tjockare gardiner eller ljudabsorberande plattor på väggar och tak. Men här är det bra att få expertråd så att man satsar på de mest effektiva åtgärderna. Att sätta tassar på stolar och bord kan också sänka bullernivån betydligt.

Ett annat sätt att arbeta med ljudmiljön är att använda sig av olika system som förstärker lärarens röst och tar bort andra ljud i klassrummet. Syftet är att bara lyfta lärarens röst så mycket att alla hör bra och att läraren inte behöver höja röstläget. Det har i många fall visat sig öka koncentrationen i klassen samt att elever i mindre utsträckning avbryter varandra. Det finns system som består av en trådlös mikrofon som läraren bär och en eller flera högtalare i klassrummet. Det finns också system där eleven får lärarens röst direkt i örat genom ett portabelt headset.

Att reflektera över:

  • Hur ser den generella miljön ut i den skola du arbetar?
  • Finns det något som skulle kunna utvecklas i den generella miljön som skulle stödja elever med kognitiva svårigheter?
  • Finns något du själv skulle kunna utveckla i de klassrum där du brukar undervisa som skulle stödja elever med kognitiva svårigheter?