Utbildning av skolpersonal

yngre kvinna visar telefon för äldre kvinna Pedagoger, elevhälsa, datortekniker i skolan och annan personal som jobbar nära elever måste ges kunskap om kognitiva svårigheter, hur teknikstödet fungerar, hur det kan integreras i undervisningen samt vilka vinster det ger. Det är avgörande att skolan avsätter tillräckligt med tid så att personalen får den kunskap de behöver. När stödet fungerar bra för eleven vinner även läraren på detta. Mer tid kan läggas på den pedagogiska verksamheten.


hand antecknar text på ett papper

Utbildningsaktörer

Det finns en rad utbildningsanordnare att anlita för att personalen ska få fördjupad kunskap inom området kognitiva svårigheter och teknikstöd.

Attention Utbildning

Attention Utbildning förmedlar kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Asperger, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD) och språkstörningar samt erbjuder öppna kurser och uppdragsutbildningar i hela landet. Läs mer om Attentions utbildningar på www.attention-utbildning.se

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd och bedriver utbildningar via Utbildningscenter Autism. Läs mer på www.autism.se/utbildningscenter

Skoldatateket

Många kommuner organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik. Verksamheten kallas ofta Skoldatatek. Här ska skolpersonal erbjudas visning och provning av alternativa verktyg samt utbildning och support kring dessa. På www.skoldatatek.se hittar du adresser

Skolporten

Skolporten vill stärka lärare och skolledare i deras profession. De presenterar skolnyheter, informerar om kompetensutveckling och aktuell forskning. www.skolporten.se

SPSM – Specialpedagogiska Skolmyndigheten

SPSM erbjuder rådgivning kring enskild elev och elevgrupper, informerar om anpassade läromedel, anordnar och medverkar i kompetensutveckling, sprider information till skolhuvudmän och föräldrar samt bedriver och medverkar i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet. www.spsm.se

UR – Kunskapsbanken

UR:s uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet. Här finns ett stort utbud av film och föreläsningar om skolans områden. www.ur.se